Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Mål for reduktion og genbrug af emballage samt mål for genanvendt indhold af plast

02. december 2022
Mål for reduktion og genbrug af emballage samt mål for genanvendt indhold af plast
Med det nye forslag til emballageforordning vil Europa-Kommissionen harmonisere reglerne for at gøre det indre marked mere effektivt

Den 30. november præsenterede Europa-Kommissionen sit Forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald. Det er en større omgang med mange nye tiltag og med mere vidtgående mål end tidligere set fra Kommissionen.

Den foreslåede revision af EU-lovgivningen om emballage og emballageaffald har tre hovedmål:

 • at reducere mængden, begrænse unødvendig emballage og fremme løsninger til genbrugsemballage og genopfyldelig emballage
 • at fremme genanvendelse af høj kvalitet og gøre al emballage på EU-markedet genanvendelig på en økonomisk bæredygtig måde senest i 2030
 • at mindske behovet for primære naturressourcer og skabe et velfungerende marked for sekundære råstoffer ved at øge brugen af genanvendt plast i emballage.

Indholdet i forslaget er kort fortalt:

Der er 60 definitioner, bl.a. en revideret (og udvidet) definition af emballage, samt definitioner af innovativ emballage og komposterbar emballage. 

Al emballage skal være genanvendelig (Artikel 6)
Forordningen har et kapitel med bæredygtighedskrav, som udover begrænsning af farlige stoffer, indeholder krav om, at al emballage skal være genanvendelig.

Fra den dato forordningen træder i kraft, gælder det at:

 • emballagen skal indsamles særskilt,
 • den skal sorteres i definerede affaldsstrømme uden at påvirke genanvendeligheden af andre affaldsstrømme,
 • den kan genanvendes på en måde, så de genanvendte sekundære råmaterialer har en tilstrækkelig kvalitet til at kunne erstatte primære råvarer. 

Fra 2030 skal emballagen overholde de kriterier for design for genanvendelse, som Kommissionen vil offentliggøre i en delegeret retsakt. Emballagers genanvendelighed vil blive inddelt i præstationsgrader A-E (se Annex II, tabel 2). En emballage vil ikke blive betragtet som genanvendelig, hvis mindre end 70 % af dens vægt kan genanvendes (grad E).

Fra 2035 er det endvidere et krav, at emballagen kan genanvendes ”at scale”. Kommissionen skal udvikle en metode til at vurdere om genanvendelsen af en række emballagetyper er tilstrækkelig udbredt. Metoden skal bl.a. tage hensyn til: mængden af emballage på markedet, mængden af separat indsamlet emballage, genanvendelsen af emballage og kapaciteten af den etablerede infrastruktur til sortering og genanvendelse. 

De miljøgraduerede, finansielle bidrag, som virksomhederne skal betale til producentansvarsorganisationerne, foreslås fastsat efter præstationsgraderne for genanvendelse (paragraf 11). 

Indhold af genanvendt post-consumer plastaffald i plastemballage (Artikel 7)
Fra 2030 skal plast-delen i en emballage indeholde følgende andele af genanvendt post-consumer plastaffald, målt per enhed emballage:

 • 30 % for kontaktfølsom plastemballage af PET
 • 10 % for kontaktfølsom plastemballage af andre plastmaterialer end PET (undtagen drikkevareflasker i plast til engangsbrug)
 • 30% for drikkevareflasker i plast til engangsbrug
 • 35 % for al anden plastemballage.

Målene øges i 2040.

Fra 2030 skal de gebyrer, som producenterne skal betale for at deltage i producentansvarssystemerne, være beregnet ud fra andelen af genanvendt indhold i emballagen.

Målene for genanvendelse fra 2018-direktivet findes i artikel 46.

Komposterbar emballage (Artikel 8)
Meget lette plastikbæreposer, teposer, filterkaffepuder, frugt- og grøntsagsmærkater skal være komposterbare under industrielt kontrollerede forhold i behandlingsanlæg til bioaffald.

I Kommissionens factsheet nævnes også, at poser til separat indsamling af bioaffald kan være komposterbare. 

Begrænsning af unødvendig emballage (Artikel 21)
Emballage. der leveres til en slutbruger i multipak eller sekundær emballage, transportemballage eller e-handelsemballage, skal sikre, at tomrumsforholdet højst er 40 %. Fyld-materiale som papirklip, bobleplast, træuld og ekspanderet polystyren regnes som tomrum.

Begrænsning af visse typer emballage (Artikel 22)
Det vil ikke være tilladt at anvende fx krympefolie til at samle flere detailemballager (fx 6-pak dåseøl) samt net og poser til frugt og grønsager, der vejer mindre end 1,5 kg. Hoteller kan heller ikke bruge miniature flasker til shampoo o.l. Fra 2030 kan hoteller og restauranter ikke bruge engangsemballage til mad- og drikkevarer, der indtages på stedet. Se mere i Annex V.

Genbrug, genpåfyldning samt pant- og retursystemer (Artikel 23-28)
En producent eller importør kan kun sætte en genbrugelig emballage på markedet, hvis der eksisterer et system for genbrug af den pågældende emballage og hvis producenten/importøren deltager i et sådant system. Der er en række krav, som ikke omtales nærmere her.

Artikel 26 indeholder mål for hvor stor en andel af en række produkter, der skal markedsføres i genbrugsemballage i hhv. 2030 og 2040. Der er mål for både detailemballage og transportemballage samt for store husholdningsprodukter.

Der er fastsat mål for følgende produkter (afventer dansk oversættelse):

 • transportemballage for store husholdningsprodukter,
 • detailemballage: takeaway drikkevarer og fødevarer, øl og alkoholdrikke, vin og ikke-alkoholiske drikkevarer
 • transportemballage: fx paller, plastkasser, spande, tromler, palle-wrap og stropper.

Nogle eksempler fra 1. januar 2030:

 • den, der sætter store husholdningsprodukter på markedet første gang, skal sikre, at 90 % af produkterne er tilgængelige i genbrugs-transportemballage i et genbrugssystem.  
 • drikkevarer (varme og kolde), der påfyldes på salgsstedet, til takeaway: 20 % af drikkevarerne skal være til rådighed i genbrugelig emballage i et system til genbrug eller ved at muliggøre genpåfyldning
 • øl (mv.) i detailemballage: 10 % af produkterne skal være til rådighed i genbrugelig emballage i et system til genbrug eller ved at muliggøre genpåfyldning.

Senest den 31. december 2028 skal Kommissionen vedtage en delegeret retsakt om beregning af genbrugs- og genpåfyldningsmålene i artikel 26. 

Forebyggelse af emballageaffald (Artikel 38)
Hver medlemsstat skal reducere mængden af generet emballageaffald per indbygger, sammenlignet med det emballageaffald der blev genereret per indbygger i 2018, med:

 • 5 % inden 2030
 • 10 % inden 2035
 • 15 % inden 2040.

Mærkning af emballage (Artikel 11)
Der stilles forslag om fire typer af mærker: 

 1. Emballage skal mærkes med information om dets materiale-sammensætning (affaldspiktogram). Gælder ikke transportemballage
 2. Emballage i pant- og retursystemer skal mærkes information under 1., samt et harmoniseret (pant)mærke
 3. Genbrugsemballage skal mærkes med information om genbrugelighed (fx hvilke systemer emballagen kan genbruges i, afleveringssteder og antal trip per emballage). En del af informationen skal vises som en QR kode eller via anden digital databærer.
 4. For plastemballager (artikel 7) skal der oplyses om indhold af genanvendt plast. 

Kommissionen vil vedtage gennemførelsesretsakter om harmoniserede mærker i de fire tilfælde. Mærkerne vil muligvis først gælde fra 2029. 

Grønne offentlige indkøb (Artikel 57)
Kommissionen vil fastsætte obligatoriske minimumskriterier for grønne offentlige indkøb (baseret på kravene i artikel 5-10) gennem delegerede retsakter.

Endelig vil Kommissionen fastsætte regler for beregning og rapportering af målopfyldelse, samt meget, meget mere.

Kommissionen har åbnet op for at man kan sende kommentarer til forslaget frem til den 31. januar 2023 – se mere her.

Linket til høringen er indsat den 6. december. Tekst om artikel 8 er tilføjet den 16. december 2022. Tekst om artikel 6 og 27 er revideret den 13. februar 2023. Tekst om artikel 11 er revideret den 16. marts 2023.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.